อธิการบดี มรภ.พระนคร รับรางวัลราชสิงห์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

           รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบ รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ในงานประกาศผล “รางวัลราชสิงห์” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดยสมาคม วีรบุรุษไทยอาสา วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

             การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์กัน สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ได้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพต่อส่วนรวมต่อไป

P-pnru02.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง