ห้ามพลาด ทุนอบรมฟรี!!!! โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านไอที เข้าร่วมรับทุนการอบรมฟรี…รับจำนวนจำกัด
รับทุนอบรมฟรี!!!! โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
“โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน”
จัดอบรมโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันอาชีว
ศึกษา สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้มีสมรรถนะและศักยภาพสูงด้าน IoTเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มุ่งเน้นการเสริมสร้างและยกระดับความรู้ทักษะในด้าน IoT ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
(**อบรมออนไลน์** ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน)
รับเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น!!!
สนใจสมัครร่วมโครงการ คลิก >> https://forms.gle/axFyRwePd79h89fp6

it-800.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง