ส่งมอบความสุข! SPU สวัสดีปีใหม่ 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์กฤช กาญจนาภา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

827897-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง