สุดต๊าซ! ม.ศรีปทุม คว้า 15 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น 2564 จาก สสอท.

SPU มหาวิทยาลัยคุณภาพ คว้า 15 รางวัล มากสุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 ปีซ้อน พร้อมจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2564 ผ่านการบันทึกจัดทำเป็น Clip VTR (ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ด้วยการบันทึกจัดทำเป็น Clip VTR) โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 15 รางวัล ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 สสอท. เข้ารับรางวัล ดังนี้
รางวัลบุคลากรดีเด่น 6 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลบุคลากรด้านวิชาการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรดีเด่น ระดับดีมาก กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 3 รางวัล ได้แก่ นางสาววนัสรา จีนเหรียญ มหาวิทยาลัยศรีปทุมบุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ .ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤหัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคลากรดีเด่น ระดับผู้บริหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และนายอนุพัฒน์ เพ็ชรอัมไพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) บุคลากรดีเด่น ระดับผู้ปฎิบัติการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น (ปริญญาตรี) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายอัษฎา สุนทร มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,นายณัฐพงศ์ สิตประเสริฐนันท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และนางสาวนลิน แตงบุตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายอนัตชัย เผ่าด้วง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทบุคคล
นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวอนิษา พานิช มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทบุคคล
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารับทุนของ “กองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวดาลัดฌลา คุณสิริสิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ดร.ชัยพร ทบแป มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ดร.รนกร สุภจินต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
กลุ่มระดับปริญญาโท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวภาณะพันธ์ เพ็ชร์ไพศาล มหาวิทยาลัยศรีปทุมนักศึกษาประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบรางวัลรางวัลนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน

ok.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง