สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.เปิดอบรม“การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน”

64718.1.jpg

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร แบบ onsite “การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน”วิทยากรโดย ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล ภาคสิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มก.
รุ่นที่ 28 วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 29 วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2566
ค่าสมัคร 4,500 บาท
ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ โครงการ ETO RUN www.eto.ku.ac.th

เรียนอะไรกันบ้าง : พื้นฐานการใช้ Excel การจัดเก็บข้อมูล การอ้างอิงข้อมูล การสืบค้นจากข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล การจัดทำรายงานสรุปข้อมูล และแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart และฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค. 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
———————–
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
Inbox: m.me//eto.kaset

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง