สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสร้างเทคนิคช่างแอร์ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน รับหน้าร้อน ตอบรับตลาดแรงงานที่มีต้องการมากขึ้น

1101.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ผู้บริโภคได้รับบริการคุณภาพ ในการติดตั้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและสร้างความปลอดภัย จำนวน 20 คน ในวันที่ 5,6,11,12,13 มีนาคม 2565 ณ อาคารช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่เป็นฤดูร้อนยอดสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีปริมาณสูงมากทุกปี ส่งผลให้ช่างเครื่องปรับอากาศเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในการบริการติดตั้งและบำรุงรักษา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ใช้โอกาสนี้ดำเนินการผลิตช่างเครื่องปรับอากาศคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างฝีมือ และช่างชุมชน ฝึกอบรมรุ่นละ 20-25 คน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน งานต่อสายไฟฟ้า งานท่อและการเชื่อม หลักการทำความเย็นและสารทำความเย็นวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ

การฝึกอบรม ในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้ช่างเครื่องปรับอากาศยกระดับคุณภาพการบริการและการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆ สร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งช่างเครื่องปรับอากาศเป็นอีกหนึ่งสาขา ที่จะประกาศให้ดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จึงเชิญชวนช่างเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต่อยอดในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการเข้ารับการประเมิน เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th/Lamphun หรือ www.facebook.com/lamphuntrainer หรือเบอร์โทร 0 5352 5542 (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง