สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่าย วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รับสมัครบุคคลภายนอกขึ้นทะเบียนวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10231.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สร้างเครือข่าย วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สร้างองค์ความรู้ที่สร้างประโยชน์กับประชาชน ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายของพื้นที่อย่างชัดเจน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกขึ้นทะเบียนวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง,กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ, กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล, กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์, กลุ่มอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม, กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ และกลุ่มอาชีพดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเป็นวิทยากรอบรม หรือเป็นวิทยากรอยู่แล้ว สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://www.dsd.go.th/Lamphun และยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตัวเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 5352 5542

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง