สพม.กท.2 ร่วมกับ ม.ศรีปทุม จัดสัมนาวิชาการ “เทรนด์การสร้างรายได้ของเด็กไทยในโลกยุคดิจิทัล 2565”

unnamed-file-0.jpgLINE_ALBUM_สัมมนาเชิงวิชาการ-เทรนด์การสร้างรายไ_12-1.jpg

วันนี้ (16 ต.ค. 65) ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ร่วมกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ เทรนด์การสร้างรายได้ของเด็กไทยในโลกยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน
จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารการศึกษารูปแบบสหวิทยาการเพื่อการมีงานทำ โดยวิทยากร ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบรรยาย หัวข้อ เทรนด์การสร้างรายได้ของเด็กไทยในโลกยุคดิจิทัล โดยวิทยากร อาจารย์นภรต์ คุณะนิติสาร คณะดิจิทัลมีเดีย และภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ได้นำผู้เข้าร่วมการสัมมนา เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการจัดการเรียนการสอน E-sport และสาขาด้านดิจิทัลมีเดีย อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง