สทป. เฝ้าระวังโควิด-19 เข้ม ออกมาตรการฉบับใหม่รับมือเต็มประสิทธิภาพ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เฝ้าระวังโควิด-19 เข้ม ออกมาตรการฉบับใหม่รับมือเต็มประสิทธิภาพ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ออกมาตรการฉบับใหม่ ปิดรั้วเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 เต็มรูปแบบ เปิดโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา กำชับบุคลากรวางการ์ดเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดึงอำนาจตามความมาตรา 26 และมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศมาตรการ 6 ข้อ ดังนี้

– จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
– ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 20 คน โดยทุกกิจกรรมที่จัดจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
– ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2564 ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ โดยให้หัวหน้าทุกหน่วยงานติดตามการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ยกเว้น บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ สามารถขออนุญาตต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีทราบ หลังจากเดินทางกลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อย
– หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษา ควรกำหนดช่องทางในการประสานงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่สถาบัน
– ฝ่ายอาคารสถานที่ จัดเตรียมเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนการเข้า-ออก เพื่อใช้กับบุคคลที่เข้ามาภายในสถาบันบริเวณจุดรักษาความปลอดภัย ทางเข้าสถาบัน

กรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-104-9099