ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Trends 2023

Covercopy.jpg

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ บัฟฟาโล่ไอซแลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร กล่าวว่า การจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวและเตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และนำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้วางแผนหาแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทลานนาคอม บริษัทเอเซอร์ ประเทศไทยจำกัด และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ การอัปเดตเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในปี 2023 (Digital Trends 2023) มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 มีการทำกิจกรรม Next Normal Hackathon พร้อมนำเสนอแบบกลุ่มและงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะลำดับต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง