วุฒิสภาสร้างคนดี สังคมดี นำร่องโดยภาคีเครือข่าย 25 องค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

S-1.jpg

คณะทำงานคนดี สังคมดี และอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี จัดสัมมนา “สื่อสร้างสรรค์ องค์กรคนดี” เป็นการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรต่อสาธารณชนให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา และคณะผู้แทนจาก 25 องค์กร เข้าร่วมงาน ณ รัฐสภา เกียกกาย

โดยกิจกรรมในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวถึง “งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานคนดี สังคมดี ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์ องค์กรคนดี” ขึ้น โดยจะมีการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการทำสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวม 150 คน โดยองค์กรที่เข้าร่วมงาน อาทิ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการด้านทุจริตกรทรวงสาธารณสุข กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กลมศุลกากร กรมพัฒนาที่ดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เสื่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการปกครอง ให้ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคนดีในสังคม”

และ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คนที่สอง และประธานทำงานคนดี สังคมดี กล่าวถึง กระบวนการสร้างองค์กรคนดี พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ “กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 9 องค์กร ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน ก.พ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการปกครอง กรมพัฒนาที่ดิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

สำหรับกิจกรรมภาคบ่าย มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวคิด สื่อสร้างสรรค์ องค์กรคนดี โดย กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ นายนิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร และกลุ่มที่ 2 นายพัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย นำการสัมมนา ก่อนที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะกลับมารวมพล เพื่อร่วมกันอภิปรายผลงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนกลุ่มนำเสนอองค์กรและผลงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์” ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้นหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทำ (Story Board) การบอกเล่าเรื่องความดีหรือวิธีการสร้างคนดีภายในองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: วุฒิสภา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง