วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ SPU จับมือ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคนโลจิสติกส์ฯไทยก้าวไกลระดับโลก

unnamed-file-0.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและผศ.ดร.ธริณี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะผู้บริหารเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 30 แห่ง เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ในการตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2549 และได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาททั้งทางธุรกิจและภาควิชาการ ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพิ่มมากขึ้นและนำไปประกอบใช้ได้จริง
นอกจากนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในทุกมิติ ทั้งด้านวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน และเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของประเทศต่อไป คณบดีฯ กล่าว
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกัน ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรต่างๆภายใต้ เครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 30 แห่ง อาทิ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย,สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย,สมาคมผู้ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย,สมาคมบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน),บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด,บริษัทวีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด,บริษัท ทีแอลเอ็ม โซลูชั่น จำกัด,บริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด,บริษัท QUeen frozen fruits,บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด,บริษัท กราวิเทศไทย(ไทยแลนด์)จำกัด,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี,วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี,วิทยาลัยเทคนิคสตูล,วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ,วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช,วิทยาลัยพณิชยการพระพิษณุโลก,วิทยาลัยพณิชยการบางนา,วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร,วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง