วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Admission2.jpg

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
(รอบที่ 3 Admission) ระหว่างวันที่ 7- 13 พฤษภาคม 2566
สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
จบแล้วทำงานอะไร..
สถาปนิกนักวิชาการ / นักวิจัย – เจ้าของกิจการ – นักพัฒนาโครงการ – นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ – ที่ปรึกษาโครงการ – ผู้ประสานงานโครงการ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
จบแล้วทำงานอะไร…
ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่ง
รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง