วว./ฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs

1675326322303-0.jpgS__370802725-1.jpg

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมประชุมหารือการจัดงาน Philippines Packaging Awards โดยมี Prof. Pierre Pienaar, President of the World Packaging Organisation (WPO) ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ดร.พัชทราฯ ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลรายละเอียดการจัดงาน Worldstar Global Packaging Awards และงาน Asia Star Packaging Awards ให้แก่ Department of Trade and Industry (DTI) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร วว. ยังได้ประชุมหารือความร่วมมือกับ Department of Science and Technology – Industrial Technology Development Institute (DOST – ITDI) โดยมี Secretary Dr. Renato U. Solidum,JR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ Advanced Materials Testing Laboratory, Biological Imaging Laboratory (Transmission Electron Microscopy/Confocal Laser Scanning Microscopy), Modular Multi-Industry Innovation Center, and Simulation and Packaging Testing Laboratory

โอกาสนี้ Secretary Dr. Renato U. Solidum,JR และ Undersecretary Blesila A. Lantayona ได้เชิญ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมาฯ และดร.พัชทราฯ พร้อมด้วยคณะผู้แทน DTI และ Informa Markets หารือประเด็นความร่วมมือด้านบรรจุภัณฑ์ การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง