วว. จับมือกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมออนไลน์ ฟรี! การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย : ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการอบรมออนไลน์ ฟรี! หลักสูตร “การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย : ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ในหลักสูตรการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล หลักสูตรความรู้และกรณีศึกษามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สรร. วว. ได้แก่ นายเอก เอื้อตระการวิวัมน์ และดร.นรีเทพ เกษแดงสกุลวุฒิ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. (คุณธนากร สุขกลับ/ คุณสุพิชฌาย์ ศรีสังข์) โทร. 061 415 0480

poster-อบรมออนไลน์มาตรฐานการท่องเที่ยว-ผ่านโปรแกรม-ZOOM2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง