วว.จัดสัมมนาการทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ Packaging Testing for E-commerce

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ : Packaging Testing for E-commerce” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและคำนึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ รวมถึงการออกแบบอย่างไรให้จูงใจผู้บริโภคและเกาะกระแสแนวโน้มยุค New normal เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เนื้อหาการสัมมนา มีดังนี้ 1) การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ ประกอบด้วยหัวข้อ ความสำคัญของการทดสอบ คุณสมบัติและวิธีการทดสอบ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการใช้งาน และมาตรฐานการทดสอบ 2) การสาธิตการทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ และ 3) กรณีตัวอย่างการทดสอบด้าน E-commerce

ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3208,3209 หรือ 086 6546 6114 โทรสาร 0 2579 7573 อีเมล tpc-tistr.or.th

S__83853338.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง