ลูกค้า AIS ลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ Samsung Galaxy S6 edge 32 GB ในราคา 19,900 บาท

Screen Shot 2558-07-22 at 21.51.50

ลูกค้า AIS ลุ้นรับสิทธิ์ซื้อ Samsung Galaxy S6 edge 32 GB ในราคา 19,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น  แสดงความประสงค์รับสิทธิ์โดยการกด *699# โทรออก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14:00 – 18:00 น. เท่านั้น 200 ท่านแรกจะได้สิทธิ์ซื้อ Galaxy S6 edge 32 GB ในราคาพิเศษทันที

กติกาการร่วมสนุก

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า AIS3G ที่จดทะเบียน/แสดงตนในนามบุคคลธรรมดาและมีอายุการใช้งานเลขหมายตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
 2. แสดงความประสงค์รับสิทธิ์โดยการกด *699# โทรออก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14:00 – 18:00 น. หรือจนกว่าจะครบ 200 สิทธิ์
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กด *699# โทรออก 200 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ซื้อ Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB ในราคา 19,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษจำนวน 200 ท่าน จะได้รับข้อความยืนยันการได้รับสิทธิ์ และจะได้รับการติดต่อจาก AIS เพื่อแจ้งวิธีการซื้อเครื่องภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยัน
 5. บริษัทประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อ Samsung Galaxy S6 Edge 32 GB ผ่านเว็บไซด์ www.ais.co.th/judtem ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ภายในเวลา 20:00น.
 6. การซื้อเครื่องราคาพิเศษมี 2 ช่องทางคือ AIS Online Store และ AIS Shop
 7. สิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดเพียง 200 เครื่องเท่านั้น
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษตามโครงการอุ่นใจจัดเต็มให้แก่ลูกค้า 1 เลขหมาย ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ (เฉพาะเลขหมายที่ได้สิทธิ์จากการร่วมสนุกกิจกรรมอุ่นใจจัดเต็มเท่านั้น)

 1. โครงการอุ่นใจจัดเต็มมอบสิทธิ์ซื้อเครื่องเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
  ยอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 3 เดือน รายเดือน เติมเงิน
  มากกว่าหรือเท่ากับ 400 บาท ใช้แพ็กเกจเดิมได้ – ใช้แพ็กเกจเดิมได้
  น้อยกว่า 400 บาท ต้องสมัครแพ็กเกจ iSmart 399 บาท – ต้องสมัครแพ็กเกจ iSmart 399 บาท
  – ต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้บริการแพ็กเกจข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าเครื่อง หากยกเลิกบริการ หรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าปฎิบัติผิดข้อตกลง ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระคืนส่วนลดค่าเครื่องให้แก่บริษัทในวันที่ยกเลิกบริการ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลงทันที
 3. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีสถานะเป็นลูกค้า AIS 3G มีสถานะการใช้งานปกติและไม่มียอดหนี้ค้างชำระ ในขณะใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องนี้ และต้องรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ที่กำหนด
 4. หากไม่ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องภายในวันที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง บริษัทจึงขอมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษจากโครงการใดๆ ที่บริษัทจัดขึ้นมาก่อนเท่านั้น
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. หาก AIS Call Center ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ จะถือว่าผู้ได้รับสิทธิ์แสดงเจตนาสละสิทธิ์
 8. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะมอบสิทธิ์นี้ให้แก่ผู้ที่ปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น หากพบว่าผู้ได้รับสิทธิปฏิบัติผิดกติกาหรือเงื่อนไขหรือให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษนี้ได้ทันที
 9. พนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับสิทธิ์จากโครงการนี้
 10. บริษัทจะนำรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับสิทธิ์ ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ จัดทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ รุ่น เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาเทียบเท่า และ/หรือเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า