ร่วมยินดี! ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานปกครอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

unnamed-file-0.jpg1672905167696-1.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการสำนักงานปกครอง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง