ร่วมยินดี! ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานปกครอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการสำนักงานปกครอง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้