ร่วมยินดี! ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพิจารณาศึกษาการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการกีฬา ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

xd-รองฯ-0.jpg 01-1.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะคณะทำงานพิจารณาศึกษาการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการกีฬา ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ที่ ๖ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ในการศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์นโยบายด้านการกีฬาของประเทศ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการกีฬาของประเทศในภาพรวมทั้งระบบ และมีหน้าที่พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการกีฬาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง