รักอย่างไร…ให้ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดการอบรม” มีรักอย่างไร…ให้ปลอดภัย ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน zoom ให้แก่นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

IMG_8515-1.JPG IMG_8400-0.JPG