ม.ศรีปทุม MOU บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล

DSC06231-0.JPGDSC06316-1.JPG

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายภรัณยู ฉายดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายวรรธนสกล รักปทุม กรรมการบริหาร บริษัทเอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมมือในการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ให้มีความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง