ม.ศรีปทุม รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” ควอท.-สป.อว.

.ดร.ไพบูลย์.jpg

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานพิธี ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน “Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #คณะศิลปศาสตร์ #รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน #สป.อว. #ควอท.