ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 4 ปีซ้อน

LINE_ALBUM_ถ่ายภาพงานประเมิน_๒๒๑๐๑๑_7-0.jpgLINE_ALBUM_ถ่ายภาพงานประเมิน_๒๒๑๐๑๑_0-1.jpg

สำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยมีอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2565 (เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน) จาก นางเพลินนภา ธณีรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565
สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ติดต่อกันแล้ว โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา “มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา” อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพพลานามัยดี” ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง