ม.รามฯ เปิดรับ M.B.A 2 โครงการฯ ถึง 31 มีนาคมนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้โดดเด่นด้านบริหารธุรกิจนำไปสู่การเป็นผู้บริหาร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 โครงการฯ รับสมัครถึง 30 มีนาคมนี้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาค 2/2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใน 2 โครงการ คือ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ ม.ร.หัวหมาก รุ่นที่ 17 และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 – 21.00 น. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 189,000 บาท หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ 249,000 บาท (แบ่งชำระ 8 งวด) และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต One Day Program รุ่นที่ 7 เรียนเฉพาะวันเสาร์วันเดียว เวลา 08.00- 21.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 189,000 บาท (แบ่งชำระ 8 งวด)
ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการฯ เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องตลอด 2 ปี จำนวน 14 วิชา 40 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนระบบ Block Course (เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป) และคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 หรือสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.mbaindustrial.com (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม) และที่เว็บไซต์ www.mbaoneday.com (One Day Program) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 15 ห้อง 1501 หรืออาคารอำนวยการชั้น 2 วิทยาเขตบางนา โทร.02-310-8941, 095-245-5196 หรือที่ Facebook : MBA Industrial Management

2.png