ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)

S__17752085_638252009681162627.jpg

ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร, บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองคณบดี บุคลากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท สุภิราชการเกษตร จำกัด, บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จำกัด, บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด, บริษัท เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ตามบทบาทภารกิจ อันเป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง