ม.พะเยา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

Template-0.jpg

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 โดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในวันนี้ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่องและความผิดปกติของร่างกาย มีมาตรการในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรค ในระยะเริ่มแรก ในปีนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยามีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,927 คน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 4-27 กรกฎาคม 2565 โดยโปรแกรมการตรวจสุขภาพ จะแบ่งตามเพศและช่วงอายุ ดังนี้
– อายุน้อยกว่า 40 ปี
– อายุระหว่าง 40-49 ปี
– อายุมากกว่า 50 ปี
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง