มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ 11 แห่ง ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับโรงเรียน จำนวน 11 แห่ง ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

– โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
– โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
– โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
– โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
– โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
– โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
– โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
– โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
– โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

พร้อมกันนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบหนังสือและอีเลิร์นนิ่งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง

AF_Canteen_Delivery_2022-News.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง