มรภ.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project

278328451_4812565582199624_1508982729715642148_n.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงาน เทศบาล และชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ ผ่านศิลปกรรมกับชุมชน เพื่อรองรับหลัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project ซึ่งตลาดสามชุกร้อยปี ถือว่าเป็นชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่ได้รางวัลอนุรักษ์ดี จากยูเนสโก ปี 2552 โดยปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เกิดจาก การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งบุคลากรเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในพื้นที่สาธารณะในกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project อันเป็นพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้างพันธมิตรทางวิชาการและวิชาชีพใน ด้านศิลปกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง