มรภ.พระนคร อบรมให้ความรู้ไม้ไผ่ชุมชนอำเภอชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในนามของอาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ไผ่ให้กับชุมชน สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทโรทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดการอบรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน ชาวบ้านชุมชนตำบลลำนารายณ์ และชาวบ้านชุมชนตำบลท่ามะนาว จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมี อาจารย์กิตติคุณ มั่งคั่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร/เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา/ และอาจารย์รัฐพล สังคะสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

MPpnru01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง