มรภ.พระนคร มอบโล่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบโล่แก่นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี 2564 ดังนี้ ประเภทนักวิจัยอาวุโสดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

VJpnru001.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง