​มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. โองการ วณิชาชีวะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.พระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด สุทธิธารธวัช ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 66 คน พร้อมคณะครู จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน และ3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ-มรภ.พระนคร ปีงบประมาณ 2562-2564 ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กิจกรรมประกอบด้วย 1.วาดภาพวิทยาศาสตร์พรรณไม้ในป่าเขาพลวง 2. นักสืบสิ่งมีชีวิตล้านปี ดัชนี คุณภาพอากาศ 3.เห็ดแสนสนุก 4.แมลงบ้านฉัน และ 5. สนุกกับสมุนไพร โดยมีคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 10 ท่าน ที่ดําเนินกิจกรรมของ อพ.สธ. ใน พื้นที่ป่าเขาพลวงและภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม