มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ดร.วฤชา ประจงศักดิ์ คณบดี กล่าวรายงาน ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา          

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ 1.เฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2.เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ได้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง 3.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อวิดีโออินโฟกราฟิกในหัวข้อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) พิธีมอบรางวัลบุคลากรทรงคุณค่า รางวัลบุคลากรดีเด่น Science Award  รางวัลนักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SD-pnru01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง