มจพ. กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

2-5x1-5-m-01-1.jpg.3.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566
ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาราชกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดจนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบไป
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยบริจาคเข้า “กองทุนศาลาสวนป่าปฏิบัติธรรม” สำหรับไว้บำรุงเสนาสนะในโครงการสวนป่าปฏิบัติธรรม รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชน
อย่างไรก็ตามอานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ เพราะเป็น “มหาสังฆทาน” คือ เป็นทานที่ถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแด่พระองค์เองแบบจำเพาะเจาะจงเสียอีก” นอกจากนี้ อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่าด้วยความตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่านั้น ส่งผลให้ 1) ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ 2) ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน 3) ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิต กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา และ 4) ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่บัญชี 9077198522 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง