ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ประธาน อพส.ชุด 18 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน ZOOM ONLINE

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะทำงานกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เพื่อประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มฯ และคณะทำงาน พร้อมกำหนดแผนการทำงานของกลุ่มงานในรอบปี เมื่อ เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง