บี.กริม เพาเวอร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ในพื้นที่โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2

บี.กริม เพาเวอร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ในพื้นที่โรงไฟฟ้า “บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2” ร่วมกับ “สวนอุตสาหกรรมบางกะดี”เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างความเชื่อมั่น ย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนการจัดการภาวะวิกฤติ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงาน รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่ง “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”

ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee) และคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team) ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา ตัวแทนจากสายงานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงคณะทำงาน ซึ่งมีบทบาทในการตัดสินใจและกำหนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อลดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

ล่าสุด บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ร่วมกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (Annual Joint Crisis Communications Drill) ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลาระหว่าง 14:00 – 15:00 น. โดยมีทีมผู้บริหาร บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมฯ ประกอบด้วย นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-การเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 จำกัด, นายโกวิท ความหมั่น ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 จำกัด พร้อมได้รับเกียรติจากนางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติในครั้งนี้ด้วย

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที การชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการให้ข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจน โปร่งใส ตั้งมั่นอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดฝึกซ้อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ร่วมกับการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินประจำปีของทางโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ คณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ พนักงานจากโรงไฟฟ้า และพนักงานจากสำนักงานกรุงเทพ ได้ฝึกซ้อมการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกันในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เปิดเผยว่า เป็นปณิธานของสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนแก่ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุด สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมฯ ให้ความสำคัญและมองเป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทต่างๆ รวมถึงคำแนะนำและการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบางกะดี ในการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น สร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานทั้งบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เทศบาลเมืองบางกะดี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการปฎิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทำให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกซ้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นที่โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี รวมถึงจัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเหตุไฟไหม้ขึ้นที่โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างเป็นระบบ

1.jpg