บริษัท Pan Asia Metals ทำ MOU ร่วมกับบริษัท VinES Energy Solutions

Paul-Lock_Original_1_With-Logo-Copy.jpg

บริษัท Pan Asia Metals และบริษัท VinES Energy Solutions ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม

สาระสำคัญ
• การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท VinES Energy Solutions ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Vingroup
• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานแบตเตอรี่ของ บริษัท VinES
• ผลลัพธ์ของการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงบวกจะนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อดำเนินโครงการต่อไป
• บริษัท Pan Asia Metals กำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการเรื่องการขอสัมปทานแหล่งแร่ลิเธียมเพิ่มเติมและการมีลิเธียมออกไซด์คุณภาพสูงสำหรับดำเนินโครงการ
• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท VinES Energy Solutions ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัท Pan Asia Metals ในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม

19 พฤษภาคม 2566 – บริษัท Pan Asia Metals (ASX: PAM) ในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสำรวจและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่และแร่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก (critical minerals) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท VinES Energy Solutions Co., Ltd. (“VinES”) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานแบตเตอรี่ของ บริษัท VinES ในประเทศเวียดนาม โดยมีปริมาณการผลิตลิเธียมคาร์บอเนต และ/หรือลิเธียมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 20,000 – 25,000 ตันต่อปี

บริษัท Pan Asia Metals ได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม โดยการดำเนินงานทางด้านเทคนิคได้รับความร่วมมือจากบริษัท Lithium Consultants Australasia

บริษัท Pan Asia Metals และบริษัท VinES Energy Solutions จะจัดตั้งทีมดำเนินโครงการร่วมกัน โดยจะครอบคลุมในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของโครงการ การจัดหาวัตถุดิบขั้นต้น รวมไปถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน บริษัท Pan Asia Metals กำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการเรื่องการขอสัมปทานแหล่งแร่ลิเธียมเพิ่มเติมและการมีลิเธียมออกไซด์คุณภาพสูงตามข้อตกลงโดยมีเป้าหมายในการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นให้กับโครงการ ทั้งนี้ ทีมงานที่ร่วมดำเนินโครงการ จะเริ่มดำเนินการปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอก (third party) หรือทีมที่ปรึกษาสำหรับการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตลิเธียม
เขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมที่จะก่อสร้างในประเทศเวียดนาม มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และช่วยยกระดับภาพลักษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ด้วย ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้ บริษัท Pan Asia Metals และบริษัท VinES อาจทำการเจรจาและตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งถูกกำหนดไว้ในความร่วมมือของโครงการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คุณ Paul Lock ในฐานะประธานและกรรมการผู้จัดการของบริษัท Pan Asia Metals ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับบริษัท VinES Energy Solutions ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ในการพิจารณาก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมในประเทศเวียดนาม โดยนับเป็นก้าวที่สำคัญในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ในต้นทุนที่เหมาะสมและผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดแบตเตอรีลิเธียมไออนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นของบริษัท VinGroup เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท VinES เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับบริษัท Pan Asia Metals เรามีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลิเธียมในประเทศเวียดนามผ่านความร่วมมือนี้รวมถึงการบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับบริษัท VinES

สำหรับความเห็นเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Pan Asia Metals คุณ Pham Thuy Linh ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท VinES Energy Solutions มีความเห็นว่า “ลิเธียมยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของวัสดุที่ใช้ทำแบตเตอรี่และเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมใกล้กับโรงงานแบตเตอรีลิเธียมซึ่งมีอยู่แล้วในเวียดนามจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท VinES มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเราแบบครบวงจร และมั่นใจได้ว่าบริษัท VinES Energy Solutions จะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเชื่อว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Pan Asia Metals ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราในสถานะตัวเร่งอัตราการเติบโตทางธุรกิจและการรักษาโอกาสในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้า”

– End –

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท VinES Energy Solutions
บริษัท VinES Energy Solutions เป็นบริษัทในเครือ Vingroup มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์กักเก็บพลังงานสำรอง โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ การจัดเรียงเซลล์ และบรรจุเซลล์แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม และการมีขีดความสามารถในการผลิตที่สูง จะทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถส่งมอบแบตเตอรี่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือระบบหรืออุปกรณ์ที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งาน (ESS) และการใช้ประโยชน์พลังงานในด้านอื่น นอกจากนี้ บริษัท VinES Energy Solutions ยังได้สร้างความร่วมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกบางแห่งเพื่อให้มีความครอบคลุมเรื่องพลังงานมากยิ่งขึ้นในฐานะผู้นำด้านการผลิต เทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่าน และการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่ https://vines.net.vn/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Vingroup
บริษัท Vingroup ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2536 โดยจัดเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การบริการ และวิสาหกิจเพื่อสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่: https://www.vingroup.net/en

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Pan Asia Metals (PAM: ASX)
บริษัท Pan Asia Metals Limited เป็นบริษัทซื้อขายแบตเตอรี่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวที่มีโครงการผลิตลิเธียมคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ในประเทศไทย ถือเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และเนื่องจากในเอเชียมีปริมาณการผลิตรถยนต์ต่อปีคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ดังนั้น บริษัท Pan Asia Metals จึงเห็นความสำคัญและได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการใช้แร่ที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ในภูมิภาค

บริษัท Pan Asia Metals มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรม มีคุณค่าสูงด้วยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าของเราในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งจากการใช้สารเคมีในการผลิตแบตเตอรี่และจากการใช้พลังงาน นอกจากนี้ บริษัท Pan Asia Metals ยังเป็นบริษัทในระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับ โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความต้องการสูงสำหรับตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

โครงการเรืองเกียรติลิเธียม (Reung Kiet Lithium) ของบริษัท Pan Asia Metals มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ภายใต้การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และแผนการดำเนินงาน เพื่อรองรับความต้องการในการใช้แร่ลิเธียมทั่วโลกอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการกะทะทอง (Kata Thong project) ในประเทศไทย รวมทั้งโครงการต้นทุนต่ำที่มีศักยภาพจากที่อื่น ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ,www.panasiametals.com, และ ,www.panasiametals.com
ติดตามข่าวสารล่าสุดโดยเชื่อมต่อกับบริษัท Pan Asia Metals บน LinkedIn and Twitter.

สำหรับคำถามเกี่ยวกับสื่อ โปรดติดต่อ:
Tish Koh
Pan Asia Metals Limited
Communications & Marketing Manager
tish.koh@panasiametals.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: midas communications international co. ltd

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง