บริการวิชาการ! ศูนย์ SBIC SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “Systematic Thinking” บริษัท TQM จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ(SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี ฮะมะณี อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและงบประมาณ ศูนย์ SBIC ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้กับบริษัท TQM จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Systematic Thinking” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการคิด 4 มิติ อาทิ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบ Systems analysis ,การวิเคราะห์เชิงโต้แย้ง (Argument analysis) ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน (Creation) ,ความสามารถในการตัดสินคุณภาพ (Evaluation) รวมไปถึงสิ่งที่นักคิดที่ดีต้องมี เช่น การวิเคราะห์ (Analysis) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเปิดใจ (Open-Mindedness) การแก้ปัญหา (Problem Solving) เมื่อเร็วๆนี้

261763684_482314166562577_971210585380824586_n-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง