นิเทศฯเกษมบัณฑิต จัดอบรมศิลปะยึกยือ ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning

304851063_6195895500426875_3695786098397523174_n-0.jpg305158958_6195898080426617_1773816078930585452_n-1.jpg

มื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 09.00 -12.00 น. สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์ ผู้คิดค้นศิลปะยึกยือเพื่อการพัฒนาจิต ประยุกต์ศิลปะการลากเส้นเข้ากับการฝึกสติและสมาธิ ใช้ศิลปะยึกยือเพื่อพัฒนาจิตข้างใน ส่งเสริมความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมสมาธิ สติและกระบวนการพัฒนาจิตข้างในผ่านการลากเส้น ถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้มีพลังสมาธิ พลังสติและจินตนาการได้ ก็จะออกแบบ นำชีวิตไปสุ่ความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้ มาให้การอบรมศิลปะยึกยือแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ในรายวิชา BC.1013 OPEN THE WORLD FOR TELEVISION เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน ในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ต่อไป ท่านวิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้าน “ศิลปะยึกยือ” ได้รับเชิญไปสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญไปสอนให้พระภิกษุสามเณร และนักศึกษาปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติมาอบรมแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Leaning รูปแบบหนึ่งที่ให้ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
#commartskbu

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง