นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง คว้ารางวัลดีเด่นระดับชาติ

76165.jpg.1-0.jpg 76149.jpg.3-1.jpg

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ร่วมงาน
วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนายนันทภพ จรัสจารุกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คว้า “รางวัลดีเด่นระดับชาติ” ชื่อผลงาน : ” Design and Development of Robotic Process Automation in Supply Chain Management ” และมี ผศ.บพิธ ฉุยฉาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำงานร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากโครงงานนักศึกษา CWIE เป็นโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น (เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน) เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prkmutnb

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง