นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยฯ

.jpg

การันตรีคุณภาพ! นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คุณชนิดาภา เพ็ชรพูล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลรองชนเลิศ อันดับที่ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มบริหารธุรกิจ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการควบคุมภายในและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี 2564