นศ. มรภ.พระนคร รับเกียรติบัตร การประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่น ต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน(GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) มีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดจำนวน 32 ทีม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล และเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา
ทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย 1. นายคมกฤษ รอชัยกุล 2.นายยุทธการ กาญจนสุวรรณ และ 3. นายวรายุทธ สธูป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ หรั่งเจริญ ดร. ยุทธพล สาเอี่ยม และ ดร. ศศิมา ฟักคง เป็นที่ปรึกษา ในการดำเนินการพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่มาจากความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล และสร้างระบบฐานข้อมูลเครือข่าย