“ด้วยรักและผูกพัน” ม.ศรีปทุม จัดงานเกษียณอายุ Early Retired บุคลากร ประจำปี 2564

อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลและคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเกษียณอายุ Early Retired บุคลากรประจำปี 2564 แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงานรวม 7 ท่าน ได้แก่ ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ,นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ อาจารย์สำนักงานการกีฬา,นางสาวรฐา ปั้นประเสริฐ หัวหน้างานงานรับเข้า แผนกทะเบียนการศึกษา สำนักงานทะเบียน,นางรพีพรรณ นันทชลากรกิจ เลขานุการสำนักงานประชาสัมพันธ์,นายประทีป สอนเมือง พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอาคารสถานที่,นางสุมลฑา จินตะวา พนักงานงานบริหารจัดการอาคาร สำนักงานอาคารสถานที่ และนายสมชาย ครุฑน้อย พนักงานขับรถ งานยานพาหนะ
โดยมี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทั้ง 7 ท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติงานและร่วมกันถ่ายทอดความรู้ประสิทธิประสาทวิชาการต่างๆให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ซึ่งภายในงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร SPU ได้เข้าร่วมคารวะ อำลา อาลัย แก่คณาจารย์และบุคลากร ทั้ง 7 ท่าน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันและความอบอุ่น ณ ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 3 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง