ดีพร้อม (DIPROM) หนุนเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรชุมชน

ดีพร้อม (DIPROM) หนุนเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่เหมาะสมผ่านรูปแบบ Online– Virtual Conference ในงานประกาศรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Agro-Machinery DIProm 2021 – SAMAD 2021) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีโอกาสรับทราบการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา กระบวนการผลิตและเครื่องมือกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม จาก 20 แบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ในปีนี้ ทั้ง 20 แบบอย่างมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถติดตั้งหรือประกอบเพิ่มเติมก้าวหน้าขึ้นมาก ส่งผลให้เครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้น (Smart) ผ่านฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การวัด เก็บ/ส่งข้อมูล วิเคราะห์/เปรียบเทียบ สั่งควบคุมตัวแปรในการทำงาน อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาโดยการวินิจฉัยสถานประกอบการของ OTOP/วิสาหกิจชุมชนก่อนการให้คำแนะนำเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การทดสอบตัวแปรสำหรับวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ในการผลิต ตลอดจนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและการใช้งาน ส่งเสริมให้วิสาหกิจเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของตนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และประกาศผลเพื่อมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องเผาข้าวหลาม
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องผสมและพาสเจอไรซ์น้ำมะนาว
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ
4. รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอบฟักข้าว
5. รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง ได้แก่ ตู้อบไล่ความชื้นน้ำผึ้งอัจฉริยะ
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องอบลมร้อน แม่พิมพ์สบู่น้ำส้มควันไม้ การปรับปรุงโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความอัจฉริยะ เครื่องนวดผสมเนื้อปลา เครื่องอัดไส้อั่วไฟฟ้า เครื่องสลัดน้ำมัน เครื่องซีลสายพาน เครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ เครื่องกลั่น/สกัดสารสมุนไพร เครื่องบดปูนา เครื่องบดขิงผง เครื่องคั่วหอมกระเทียม และ Solar Dome ควบคุมด้วย IoT
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เกษตรอุตสาหกรรมถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานประกาศรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ช่วยให้เห็นกรณีศึกษาในการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจเกษตรชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนทราบว่ามีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปจะช่วยยกระดับรายได้ของธุรกิจเกษตรชุมชน ซึ่งหากสามารถดำเนินได้แพร่หลายทั่วถึงพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นเสมือนกลไกหลักด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามและรับชมรายละเอียดของเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้เพิ่มเติม
ทาง Facebook : Smart Agro-Machinery Contest 2021 หรือช่องทาง Social Media ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Website : www.dip.go.th
Facebook : www.facebook.com/dipromindustry
Twitter : twitter.com/dipindustry
Instagram : www.instagram.com/dipromindustry
Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation
Line : https://lin.ee/Bj5AUaK

Banner-งาน.jpg