สิ่งที่นายจ้างควรรู้ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย

ทำไมต้องจ้างแรงงานต่างด้าว

ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะ เกิดปัญหาแรงงานภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดคนงานบางประเภท เช่น งานก่อสร้าง งานเกษตร งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานทำความสะอาด และงานชนิดอื่นๆอีกมากมาย ทำให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่ต่างๆหันมาจ้างแรงงานต่างด้าวแทน ซึ่งก่อนที่นายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น ควรศึกษาหาข้อมูล เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมา โดยสิ่งที่นายจ้างควรรู้ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย มีดังนี้

 1. การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย ต้องทำตามข้อตกลงตามระบบ MOU เท่านั้น

แรงงานต่างด้าว MOU คือ แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย ตามเอกสารบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา จะเป็นแรงงานภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศต้นทางทั้งสาม ซึ่งนายจ้างจะต้องยื่นคำขอแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว MOU แบบครบวงจร

 1. การจัดหาแรงงานต่างด้าวมี 2 วิธี
 • การนำเข้าแรงงานต่างด้าวใหม่ โดย MOU สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา
 • แรงงานต่างด้าวในประเทศ ที่ย้ายมาจากนายจ้างอื่น ในกรณีนี้เราต้องตรวจสอบเอกสารให้แน่ชัดว่า แรงงานต่างด้าวคนนั้นสามารถเปลี่ยนนายจ้างแล้วมาอยู่กับเราได้หรือไม่ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้
  • นายจ้างเลิกจ้าง / นายจ้างเสียชีวิต
  • นายจ้างล้มละลาย
  • นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  • นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • สภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย
 1. ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ นายจ้างต้องตรวจสอบเอกสารดังนี้
 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางมีตราประทับ Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน)
 • ใบแจ้งออกที่ยังมีอายุอยู่

หากไม่พบเอกสารใดเลย ให้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย นายจ้างไม่สามารถดำเนินการจ้างได้ หากต้องการทำให้แรงงานต่างด้าวคนนั้นถูกกฎหมาย จำเป็นต้องส่งตัวแรงงานกลับประเทศต้นทางไปก่อนและทำเรื่องขอนำเข้าแรงงาน MOU เข้ามาใหม่

 1. แรงงานต่างด้าวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปีรวมเป็น 4 ปี
 2. ค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
 • ค่าตรวจสุขภาพ
 • ค่าใบอนุญาตทำงาน
 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าประกันสังคม
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพอย่าง Jobs Worker Service เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่ต้องเสียค่าเงินประกัน 1,000 บาท อีกด้วย

 1. แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับแรงงานไทย

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น จะมีราคาแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่ ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 1. หน้าที่ของนายจ้างเมื่อนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
 • หากมีการจ้างคนต่างด้าว นายจ้างต้องแจ้งการจ้างต่างด้าวให้กับนายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
 • หากคนต่างด้าวออกจากงาน นายจ้างต้องแจ้งการออกงานของคนต่างด้าว ให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมระบุเหตุผลในการออก (หากเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยตัวแทนบริษัท ต้องแจ้งภายใน 7 วัน)
 • เมื่อลูกจ้างทำงานจนครบสัญญา ให้นายจ้างที่เป็นผู้วางหลักประกัน จัดส่งคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง
 • นายจ้างต้องแสดงสัญญาจ้างเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
 1. ข้อห้ามของนายจ้าง เมื่อรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
 • ห้าม รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน
 • ห้าม ให้แรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญาใบอนุญาตทำงาน
 • ห้าม ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของแรงงานต่างด้าว เว้นแต่ กรณีที่เจ้าตัวยินยอม แต่นายจ้างนั้นต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 1. ข้อดีของการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมาย MOU
 • ได้รับคนต่างด้าวที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
 • นายจ้างสามารถตรวจสอบที่มาของคนต่างด้าวได้หากประสบปัญหา
 • นายจ้างสามารถวางแผนการจ้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้จำนวนมาก
 • เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีความเสี่ยงหรือปัญหาภายหลัง
 1. การปฏิบัติตนของนายจ้าง ต่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าว
 • มีความเท่าเทียม นายจ้างต้องมีความเท่าเทียมต่อลูกจ้างชายและหญิงในการจ้างงาน
 • เวลาทำงานปกติ งานทุกประเภทต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือตามที่ตกลงกันไว้ แต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • การทำงานล่วงเวลา/การทำงานในวันหยุด นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง แต่ถ้าหยุดจะเกิดความเสียหายแก่งาน นายจ้างอาจทำให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น
 • วันหยุด
  • หยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์
  • หยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (รวมวันแรงงานแห่งชาติ)
  • ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี
 • วันลา
  • ลาป่วย ได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วันทำงาน/ปี
  • ลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิลาได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน

นายจ้างที่คิดจะจ้างแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU นั้น เชื่อมั่นได้เลยว่า เป็นระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามถูกกฎหมาย และลูกจ้างไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และต้องทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากนายจ้างทำด้วยตนเอง อาจเกิดข้อผิดพลาด และทำให้เสียเวลาได้ จะดีกว่าไหมหากใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจรอย่าง Jobs Worker Service บริการทุกขั้นตอนแบบ one stop service ครบจบ ในที่เดียว