คณะบัญชี SPU ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “RD go Campus” มุ่งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ สำหรับนักศึกษา

ok-0.jpg -rd-cam-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ RD go Campus ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ ภายใต้ความร่วมมือของกรมสรรพากรและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 และ 26 – 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง