คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปี’66

LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม-2566_๒๓๐๗๐๔_27.jpg.1.jpg

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม หลังจากพิธีเปิดคณะได้เชิญหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น กองบริการการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงเทพ และงานแนะแนว กองกิจการนักศึกษา และในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่สองของกิจกรรม คณะได้จัดบรรยาย เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และเสริมทักษะคุณภาพชีวิต” โดย ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมวิทยากรตัวคูณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: pr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง