คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU รับมอบงานตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45

ok-ปก-วิศวะ-0.jpg04-1.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภัทร พรหมวัฒนภัคดี หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการประชุมรับมอบงานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาฯ สมัยที่ 45 เพื่อสานต่อและผนึกพลังเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 พร้อมด้วยทีมเลขาคณะทำงานสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R-210 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมี่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง