ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

“เนื่องในวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” และผู้นำทางศาสนา ทั้ง 5 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) ได้มอบพระคติธรรมและโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราทั้งสิ้น

ซึ่งในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จะมีการรณรงค์ทำความดีด้วยการลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา รวมถึงให้ทุกคนตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ทั้งปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพ รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยง ในการติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจ ลด ละ เลิกการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้วิธีการ “๑ ลด ๓ เพิ่ม” คือลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว และสามารถร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราให้ครบพรรษาตลอด ๓ เดือน ได้ทาง http://www.stopdrink.com และสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า สามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกเหล้า ๑๔๑๓ หรือ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

*******************************************

Picture1.jpg