การดำเนินการโครงการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่ากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ “บอกดิน” เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “BOKDIN” Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments ซึ่งเป็นโครงการที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
กรมที่ดินขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้
1. โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) เปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้แล้ว ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย
2. โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้ง จากเดิมซึ่งใช้วิธีสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ “บัตรบอกดิน” เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2) ซึ่งเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 447,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 197,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin2.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
3. การบริหารจัดการข้อมูลรับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) และข้อมูล รับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) โดยนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถดำเนินการให้กับประชาชนผู้แจ้งข้อมูลบอกดิน ได้ในระยะเวลาที่สั้นลง
4. สำหรับโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูล ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

b.din_.jpg