กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

S__52240403-0.jpg 735337-1.jpg

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิเกษตราธิการ และ สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ถือเป็นหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและ ปลดล็อคข้อจำกัดด้านการเกษตร เสริมสร้างความเชื่อมโยง ห่วงโซ่การทำงานในทุกมิติ

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร
เป็นผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
ผู้บริหารภาครัฐ รองอธิบดีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น อบต. อบจ. กทม. พัทยา ฯลฯ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ระดับพลตรี พลอากาศตรี พลเรือตรี
พลตำรวจตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ส่วนภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและเกษตรกรดีเด่น

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2566 ติดต่อสำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. สอบถามรายละเอียดโทร: 064-870-9342 โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3617 (คุณอนงค์) รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th หรือ www.acemoac.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง